• Advies op maat
 • Snelle levering
 • Gratis begeleiding

Inhoudsopgave:

 1. Algemeen
 2. Overeenkomst, offerte en bevestiging
 3. Uitvoering Overeenkomst
 4. Rechten van intellectuele eigendom
 5. Gebruik en licentie Honorarium Betaling
 6. Opzegging en ontbinding Overeenkomst
 7. Garanties en vrijwaringen Overmacht Aansprakelijkheid
 8. Wijziging van de voorwaarden
 9. Overige bepalingen
 10. De overeenkomst Consument

Algemene voorwaarden

Reclame Sign bedrijf: Boogaard Reclame

Artikel 1. Algemeen

1.1 Boogaard Reclame

In deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) wordt met Boogaard Reclame (“Boogaard Reclame”) bedoeld: Reclame Sign bedrijf, een Eenmanszaak, kantoorhoudende te Lage Zwaluwe aan de Dorpsstraat 12

1.2 Opdrachtgever

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder opdracht- gever (“Opdrachtgever”): degene die Pimp Your Slat verzoekt een offerte uit te brengen en/of een Overeenkomst met Boogaard Reclame aangaat op basis van het ontwikkelen en/of leveren van een Product.

1.3 Product(en)

In de Algemene Voorwaarden wordt onder product (“Product”) verstaan: alle door Boogaard Reclame voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, maquettes, logo’s, huisstijlen, advertenties, (werk) tekeningen, prototypes, mallen, modellen, (ontwerp)schetsen, web interfaces, films en andere materialen of (elektronische) bestanden.

1.4 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden 

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van de tussen Boogaard Reclame en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) (“Overeenkomst(en)”), evenals op de door Boogaard Reclame verstrekte offertes. Tegen deze voorwaarden kan niet worden afgeweken, maar niet als schriftelijk anders overeengekomen.

1.5 Afwijkende voorwaarden

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdracht- gever of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.6 Toepasselijkheid met betrekking tot derden

De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Boogaard Reclame, in welk kader Boogaard Reclame zich voor de uitvoering van derden bedient.

1.7 Tegenstrijdige bepalingen

Indien de Overeenkomst een of meerdere met de Algemene Voorwaarden strijdige bepalingen kent, gaat de werking van de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Offerte

Iedere door Boogaard Reclame gemaakte offerte is vrijblijvend en geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen.

Boogaard Reclame heeft altijd het recht de offerte te herroepen. Bij aanvaarding van dit vrijblijvende aanbod door Opdrachtgever heeft Boogaard Reclame het recht binnen zeven (7) dagen na aanvaarding het aanbod te herroepen.

2.2 Wijziging Overeenkomst

Opdrachtgever is voor de levering van het Product de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien Boogaard Reclame op verzoek van Opdrachtgever andere en daarmee extra werkzaamheden (meerwerk) moet verrichten die buiten de Overeenkomst vallen, zal Boogaard Reclame deze werkzaam heden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan Opdrachtgever factureren, maar niet als schriftelijk anders overeengekomen. Boogaard Reclame is slechts tot uitvoering van de werkzaamheden verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is.

2.3 Prijsoverschrijdingen

Overschrijdingen tot 10% (tien procent) van de voor het Product overeengekomen prijs worden als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zo te worden gemeld.

2.4 Omzetbelasting

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele verzend-, transport- en portokosten, maar niet als schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus

Wanneer Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Boogaard Reclame wenst te verstrekken, dient Opdrachtgever Boogaard Reclame hiervan, onder vermelding van de namen van de andere ontwerpers/ontwerpbureaus, op de hoogte te stellen. Indien een Opdrachtgever eenzelfde opdracht al eerder aan een andere ontwerper/ontwerp- bureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ ontwerpbureau dit is geweest.

Artikel 3. Uitvoering Overeenkomst

3.1 Uitvoeren Overeenkomst

Boogaard Reclame zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorg-vuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Boogaard Reclame Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.

3.2 Werkzaamheden door derden

Indien en voor zover dit naar inzicht van Boogaard Reclame noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, heeft Boogaard Reclame het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat Boogaard Reclame hiervoor voorafgaande toestemming van Opdrachtgever behoeft.

3.3 Verstrekken van gegevens

Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie en documentatie, waarvan Boogaard Reclame aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeen- komst, tijdig aan Boogaard Reclame worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodig de gegevens niet tijdig aan Boogaard Reclame zijn verstrekt, heeft Boogaard Reclame het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan geldende uurtarieven van Boogaard Reclame aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Aanvraag offertes toeleveranciers

Indien Boogaard Reclame op verzoek van Opdrachtgever een be-groting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan Opdracht- gever daarom geen rechten kan ontlenen.

Desgewenst kan Boogaard Reclame namens Opdrachtgever offertes aanvragen.

3.5 Goedkeuring tussenresultaten

Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Boogaard Reclame de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Voordat tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het Product wordt overgegaan, dienen partijen elkaar kunnen in gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of

proeven van het Product te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Boogaard Reclame dient Opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk al dan niet per e-mail te bevestigen.

3.7 Termijn van levering

Een door Boogaard Reclame opgegeven termijn voor het vol- brengen van de Overeenkomst heeft een indicatieve strekking en betreft daarom geen fatale termijn, maar niet als uit de aard of de inhoud van de Overeenkomst anders blijkt.

3.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van Opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de Overeenkomst.

3.9 Verzending

Indien Boogaard Reclame het Product of gedeelten daarvan, al dan niet met tussenkomst van derden, op enigerlei manier aan Opdrachtgever verzendt, daaronder onder andere begrepen, maar niet beperkt tot, toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 4. Rechten van intellectuele eigendom

4.1 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Maar niet als schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portret rechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.

4.2 Naamsvermelding

Boogaard Reclame is altijd gerechtigd om haar naam op of bij het Product te (laten) vermelden of verwijderen.

Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan het Product zonder vermelding van de naam van Boogaard Reclame in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 5. Gebruik en licentie

5.1 Het gebruik

Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichting en, waaronder, maar niet beperkt tot, zijn betalingsverplichting, op grond van de Overeenkomst met Boogaard Reclame verkrijgt Opdrachtgever, voor een nader bij Overeenkomst te bepalen aantal gebruikers een niet-overdraagbare, niet- exclusieve licentie tot het gebruik van het Product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging op grond van de bij de Overeenkomst overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Product, waarvoor op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen voor het sluiten van de Overeenkomst aan Boogaard Reclame schriftelijk bekend te zijn gemaakt.

5.2 Wijzigingen

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Boogaard Reclame veranderingen in het voorlopige of definitieve Product aan te brengen.

5.3 Eigen promotie

Boogaard Reclame heeft de vrijheid om de naam van Opdracht- gever en het voor Opdrachtgever ontwikkelde Product te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anders.

Artikel 6. Honorarium

6.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Boogaard Reclame ter uitvoering van de Overeenkomst maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Honorarium voor meerwerk

Indien Boogaard Reclame door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste Overeenkomst of briefing genoodzaakt is extra of andere werkzaamheden (meerwerk) te verrichten, zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan Opdrachtgever worden gefactureerd, Maar niet als schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7. Betaling

7.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn

Door Boogaard Reclame nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en is Opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6: 119a Burgerlijk Wetboek, onverminderd het recht van Boogaard Reclame onmiddellijke en volledige betaling

Te eisen. Alle door Boogaard Reclame gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand indien Boogaard Reclame als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buiten- gerechtelijke kosten worden gesteld op in elk geval 10% (tien procent) van het factuurbedrag met een minimum van € 200 (twee honderd Euro).

7.2 Vooruitbetaling

Opdrachtgever dient 50% (vijftig procent) van de totale waarde van de Overeenkomst aan te betalen. Boogaard Reclame zal niet eerder beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst dan dat deze aanbetaling op de door Boogaard Reclame aangegeven bankrekening is bijgeschreven. Boogaard Reclame

heeft het recht volledige betaling van kosten, in het bijzonder reclame productie- en (ether)mediakosten van Opdracht- gever te verlangen, voordat Boogaard Reclame tot betaling van deze kosten (namens Opdrachtgever) verplicht is. Bovendien heeft Boogaard Reclame altijd het recht om betalingszekerheid te verlangen van een Opdrachtgever.

7.3 Deelfacturen

Boogaard Reclame heeft altijd het recht over te gaan op deelfacturen, maar niet als schriftelijk anders overeengekomen.

7.4 Reclames

Reclames over facturen moeten binnen acht (8) dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij Boogaard Reclame worden ingediend.

De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort. Na verloop van deze termijn heeft Opdrachtgever zijn recht ter zake verwerkt.

7.5 Geen korting of compensatie

Opdrachtgever verricht de aan Boogaard Reclame verschuldigde betalingen zonder opschorting, korting of compensatie, met uitzondering van verrekening met op de Overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die Opdrachtgever aan Boogaard Reclame heeft verstrekt.

7.6 Strekking van gedane betalingen

Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8. Opzegging en ontbinding Overeenkomst

8.1 Opzegging Overeenkomst door Opdrachtgever

Wanneer Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, welke opzegging bij aangetekend schrijven dient te geschieden, is Opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe op basis van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd, ongeacht het recht van Boogaard Reclame om schadevergoeding te vorderen in verband met de

8.2 Ontbinding Overeenkomst door Boogaard Reclame

Indien de Overeenkomst door Boogaard Reclame wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever is Opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe op basis van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd, ongeacht het recht van Boogaard Reclame om schadevergoeding te vorderen. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van

Boogaard Reclame redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt volbracht, worden in dit verband onder andere beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3 Schadevergoeding

Naast een vergoeding van de door Boogaard Reclame geleden schade als bedoeld in dit artikel 8, zal een door Opdrachtgever te betalen vergoeding in ieder geval bestaan uit een percentage van 25% (vijfentwintig procent) van de in de Overeenkomst bepaalde (totaal) prijs, met een minimum van € 500 (vijf honderd Euro).

8.4 Faillissement

Zowel Boogaard Reclame als Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

8.5 Gebruik Product na voortijdige beëindiging

Indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan het hem ter beschikking gestelde Product te gebruiken en komt elke op basis van de Overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekte licentie(s) te vervallen.

8.6 Duurovereenkomsten

Wanneer de op basis van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden door Boogaard Reclame bestaan uit het bij her-haling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende Overeenkomst, maar niet als schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door opzegging bij aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes (6) maanden.

8.7 Overdracht aan derden

Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst(en) over te dragen aan een of meerdere derde(n) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boogaard Reclame.

Artikel 9. Garanties en vrijwaringen

9.1 Vrijwaring voor aanspraken van derden

Opdrachtgever zal Boogaard Reclame en de door Boogaard Reclame ingeschakelde derde(n) vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van Opdrachtgever en/of derden met betrekking tot het door Boogaard Reclame aan Opdrachtgever geleverde

(gedeelten van het) Product, waaronder te verstaan, maar niet beperkt tot, de toepassingen of het gebruik van het Product. Opdrachtgever vrijwaart Boogaard Reclame en de door Boogaard Reclame ingeschakelde derde(n) voor enige aanspraken van Opdrachtgever en/of derde(n) op intellectuele-eigendomsrechten ter zake van de door Opdrachtgever ver- strekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

Indien inbreuk(en) op enig(e) intellectuele eigendomsrecht(en) en/of op een ander recht wordt gemaakt en Boogaard Reclame en/of de door Boogaard Reclame ingeschakelde derde(n) ter zake aansprakelijk worden gesteld voor deze inbreuk(en), zal Opdrachtgever Boogaard Reclame en/of de door Boogaard Reclame ingeschakelde derde(n) schadeloos stellen en alle, ook de met een eventuele procedure samenhangende, kosten geheel voor haar rekening nemen.

9.2 Overige garanties

Uitgezonderd het bepaalde in dit artikel 9, verleent Boogaard Reclame geen garantie met betrekking tot het Product. Ieder Product dat niet binnen acht (8) dagen na levering is geweigerd of waarover Opdrachtgever bij Boogaard Reclame

Binnen deze periode schriftelijk heeft gereclameerd dan wel in gebruik is genomen door Opdrachtgever, wordt geacht te zijn geaccepteerd. Indien er sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zal Boogaard Reclame daarvan direct schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Opdrachtgever verstrekt Boogaard Reclame alle bewijzen ter zake. Indien uit deze informatie voldoende blijkt dat sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, zal Boogaard Reclame het Product of gedeelten daarvan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van dertig (30) dagen ter keuze van Boogaard Reclame gratis vervangen of herstellen, als vervanging of herstel naar oordeel van Boogaard Reclame redelijkerwijs mogelijk is en Opdrachtgever het Boogaard Reclame toestaat het defecte Product of een gedeelte daarvan terug

te nemen en Opdrachtgever alle medewerking voor herstel of vervanging verleent. In de gevallen waarin vervanging of herstel niet redelijk of onmogelijk is, zal Boogaard Reclame aan Opdrachtgever het voor het Product aan Boogaard Reclame betaalde bedrag restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het genoten gebruik van het Product. Ook bij terugbetaling is Boogaard Reclame gerechtigd het Product terug te nemen en pas tot terugbetalen over te gaan bij de levering van het defecte Product door Opdrachtgever aan Boogaard Reclame

9.3

De in artikel 9.2 genoemde garantie geldt niet indien de schade aan het Product is ontstaan door enig gebruik dat niet aan te merken is als ‘normaal gebruik’ van het Product, nalatigheid of onzorgvuldig gebruik maken van het Product of gedeelten daarvan, onjuiste installatie en/of onderhoud van het Product, maar niet beperkt tot, aanpassingen en herstel- werkzaamheden aan het Product, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boogaard Reclame

Artikel 10 Overmacht

Indien Boogaard Reclame al dan niet tijdelijk aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en dit niet te wijten is aan haar schuld, noch volgens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, is sprake van overmacht, waaronder in deze Algemene Voorwaarden onder meer wordt verstaan het niet voldoen aan verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van ziekte en/of afwezigheid

van voor de levering van het Product cruciale medewerkers, niet-nakoming van door Boogaard Reclame ingeschakelde derden, het niet functioneren van apparatuur of faciliteiten, waaronder het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten en elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en dergelijke, is ieder van de partijen indien deze toestand tenminste veertien (14) dagen voortduurt gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

10.2

Indien Boogaard Reclame op het moment van overmacht als genoemd in artikel 10.1 nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Aansprakelijkheid

 1. fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld;
 2. misverstanden of fouten over de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
 3. fouten van, door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;
 4. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers:
 5. fouten in het Product, indien Opdrachtgever, op grond van het bepaalde in artikel 3.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel kunnen is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel niet binnen acht (8) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd;
 6. fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde Product door anderen dan Boogaard Reclame
 7. schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens(bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door Boogaard Reclame geleverde

11.2 Beperking aansprakelijkheid

Indien en voor zover Boogaard Reclame aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid in alle gevallen, maar niet als deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Boogaard Reclame begrensd tot:

 1. het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Boogaard Reclame ter zake wordt uitgekeerd;
 2. indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over gaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, de waarde van de facturen die door Opdrachtgever zijn voldaan in de periode van drie (3) maanden vooraf aan het moment dat de schade is ontstaan, althans voor zover de factuur dat gedeelte van de Overeenkomst betreft waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de Overeenkomst is volbracht, maar niet als Boogaard Reclame de aansprakelijkheid ter zake heeft erkend. Indien en voor zover de Overeenkomst nog niet is volbracht, vervalt de aansprakelijkheid van Boogaard Reclame door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de schade is ontstaan, waarbij een serie van incidenten geldt als één (1) incident.

11.4 Kopieën materialen

Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de Overeenkomst is volbracht. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan Boogaard Reclame niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11.5 Bewaarplicht

Na het volbrengen van de Overeenkomst hebben noch Op- drachtgever noch Boogaard Reclame tegenover elkaar een bewaar- plicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens als bedoeld in artikel 11.4 en het door Boogaard Reclame geleverde Product.

Artikel 12. Wijziging van de voorwaarden 

12.1 Wijzigen en aanvullen

Boogaard Reclame behoudt het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Al gesloten Overeenkomsten

Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ook over van al bestaande Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

12.3

Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden beginnen indien deze voorwaarden een zodanige verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhouden, dat de Overeenkomst onder deze voorwaarden niet tot stand zou zijn gekomen.

Artikel 13. Overige bepalingen

13.1 Overdracht aan derden

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit de Overeenkomst en/of op het Product aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

13.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die op basis van van de Overeenkomst aan de andere partij ter ken- nis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, zullen over van deze feiten en omstandigheden afkomstig

van Opdrachtgever aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

13.3 Opschriften

De opschriften in de Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel tegen deze voorwaarden.

13.4 On verbindendheid

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voor- waarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling.

13.5 Nederlands recht

Op de Overeenkomst evenals de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement waar Boogaard Reclame is gevestigd, is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van de conflicten tussen Boogaard Reclame en Opdrachtgever.

Boogaard Reclame,

Adres: Dorpsstraat 12, 4926 CR Lage Zwaluwe. Telefoonnummer: 06-20968686

E-mailadres: info@Boogaard Reclame.nl KvK-nummer: 20087828

BTW- identificatienummer: NL001519746B38.

Mei 2020

Artikel 14 – De overeenkomst Consument

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
 4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige manier dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de manier waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding over het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de manier van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 14.1 – Herroepingsrecht Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, als hij de consument hier vooraf het bestelproces op duidelijke manier over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  4. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
 2. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
 3. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht
 4. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, op grond van de vorige leden van dit artikel vastgestelde
 5. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft

Artikel 14.2 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft

Artikel 14.3 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als het consument-gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige manier aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terug zend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en in overeenstemming met de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij vooraf aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te
 9. Als het consument-gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege

Artikel 14.4 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische manier mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onmiddellijk een
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onmiddellijk, maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Maar niet als de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, maar niet als de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te

Artikel 14.5 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de hierna beschreven producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde-afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht

Boogaard Reclame, Adres: Dorpsstraat 12, 4926 CR Lage Zwaluwe.

Telefoonnummer: 06-20968686

E-mailadres: info@Boogaard Reclame.nl KvK-nummer: 20087828

BTW- identificatienummer: NL001519746B38.

Mei 2020